Poniedziałek, 20 majaa 2024 | Bazylego, Bernardyna
Jesteś tutaj: wTrzebini.pl > Uwagi i zastrzeżenia płynące z Sierszy

Uwagi i zastrzeżenia płynące z Sierszy

Opublikowano:

Rada Osiedla Siersza przekazała na ręce burmistrza Trzebini aż czternaście uwag i zastrzeżeń do projektu zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzebinia”.


Poniżej publikujemy niemal w całości treść pisma we wspomnianej sprawie, jakie przewodniczącego Rady Osiedla Siersza – Marian Kokoszka przekazał na ręce burmistrza Trzebini – Adama Adamczyka.

 

Pan Adam Adamczyk
Burmistrz Miasta Trzebini
ul. Piłsudskiego 14
32-540 Trzebinia

Wnioski do projektu zmiany studium.
Uwagi i wnioski w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

W związku z realizacją Uchwały Rady Miasta Trzebini Nr IX/95/VII/2015 z dnia 25 czerwca 2015 roku oraz z ogłoszeniem Burmistrza Trzebini o przystąpieniu do sporządzenia nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzebinia, Rada Osiedla Siersza po zapoznaniu się z materiałami zamieszczonymi na internetowej stronie Urzędu w zakładce ,,Nowe Studium Zagospodarowania Przestrzennego” i po spotkaniu w dniu 29.09.2017 r. w Willi NOT z przedstawicielami Urzędu i zespołem sporządzającym Studium, wnosi swoje zastrzeżenia i uwagi (…) :

1. Przedstawiony na prezentacji projektu Studium podczas spotkania w Willi NOT w dniu 29.09.2017 roku teren oznaczony symbolami PE1 o powierzchni 54 ha zachować i zapisać jako teren lasów ZL i wyłączyć ten obszar z możliwości wydobycia piasku. Teren ten stanowi naturalną strefę ochrony i retencji dla ujęcia wód podziemnych LECH. Na obszarze tym występują stanowiska roślin chronionych i gniazduje tam również DUDEK – ptak prawnie chroniony.

2. Przedstawiony na prezentacji projektu teren oznaczony symbolem PE, obejmujący tereny po eksploatacji i z obecnie prowadzonym wydobyciem piasku, zmienić na PE/ZL z przeznaczeniem jako obszar jedynie i wyłącznie do zagospodarowania w kierunku leśnym po zakończeniu eksploatacji piasku.

3. Przedstawiony na prezentacji projektu teren oznaczony symbolem PUZ zmienić na Z jako teren zieleni nieurządzonej bogaty w liczne stanowiska roślin chronionych i obszar ochrony dla ujęcia wody Lech.

4. Zmienić kierunek zagospodarowania przestrzennego obszaru Siersza- Misiury po eksploatacji piasku i terenów wokół niego na kierunek leśno-przyrodniczy do granicy obszaru zabudowanego.

5. Wprowadzić do Studium zapis określający kierunek zagospodarowania leśny dla terenów wokół wyrobiska piasku, jako strefy buforowej dla zabudowań Osiedli: Siersza, Gaj, Gaj Zacisze i potraktować ten obszar jako ochronny przed oddziaływaniem piaskowni, osadników Elektrowni ,,Siersza II” i zanieczyszczeń płynących z aglomeracji Śląskiej dla w/w Osiedli oraz jako pełniący bardzo ważną rolę strefy ochrony i retencji dla ujęcia wód podziemnych LECH.

6. Dla kompleksów leśnych przy osiedlach Gaj Zacisze i Gaj zawartych między krawędzią terenu dotychczas eksploatowanego wydobycia piasku, osadnika Elektrowni Siersza II i Elektrowni Siersza II a zabudowaniami osiedli zapisać kierunek zagospodarowania leśny. Ustanowić jako strefę ochronną przed niekorzystnym oddziaływaniem osadnika Elektrowni Siersza II, piaskowni i zanieczyszczeń płynących z Aglomeracji Śląskiej na siedziby ludzkie. Zabezpieczy to również przed powstaniem leja depresyjnego osuszającego teren nawet do 2000 m od krawędzi wyrobiska i pozwoli utrzymać dotychczasowy obszar retencji wody dla zasobów, z których czerpie wodę ujęcie wód podziemnych LECH. Obszar ten stanowiłby też ważną ochronę przed infiltracja zanieczyszczeń z osadnika popiołów i żużli Elektrowni Siersza II i z istniejącego składowiska skały płonnej do wód powierzchniowych i podziemnych GZWP 453 Biskupi Bór oraz ujęcia LECH. W rejonie tym gniazduje również DUDEK ptak prawnie chroniony. Wyłączyć w Studium możliwość pozyskiwania piasku w tym obszarze.

7. Bezwzględnie zakazać pogłębiania wydobycia piasku na terenach już eksploatowanych poniżej poziomu przewidzianego dotychczasową koncesją, aby nie zniszczyć i nie zanieczyścić warstw wodonośnych, doprowadzając w ten sposób do pustynnienia terenu i zmiany mikroklimatu oraz zniszczenia ujęcia wód podziemnych LECH i zaniku Żabnika.

8. Na całym ternie obrębów geodezyjnych: obręb Góry Luszowskie, obręb Siersza, obręb Gaj objętym planem Studium wykluczyć możliwość powstania składowisk odpadów pogórniczych i wszelkich innych składowisk odpadów.

9. W całości uwzględnić wniosek Prezydenta Miasta Jaworzna, który wpłynął do Urzędu w dniu 19.05.2016 roku i wprowadzić w zapisach Studium dla obszaru Siersza-Misiury. Uwarunkowania środowiskowe, ekosystemy, układ hydrogeologiczny, geologiczny, zbiorniki wód podziemnych, cieki wodne nie zmieniają się diametralnie tyko dlatego, że są w innych województwach. Zasady ochrony środowiska są jednolite dla całego kraju.

10. Uwzględnić w nowym Studium Apel mieszkańców Trzebini z września 2015 roku do Burmistrza Miasta Trzebini – Adama Adamczyka o zakończenie eksploatacji piasku w rejonie Siersza-Misiury, pod którym podpisało się 1550 osób.

11. Uwzględnić w nowym Studium 470 wniosków, które wnieśli mieszkańcy do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Siersza-Misiury, podjętego Uchwałą: Nr LIII/571/VI/2014 z dnia 25.07.2014 roku, zmienionej Uchwałą Nr VIII/79/VII/2015 z dnia 29.05.2015 roku. Wnioski składane w miesiącach lipiec, sierpień, wrzesień 2015 roku.

12. Uwzględnić w nowym Studium zbiorowy wniosek z lipca 2015 roku który złożyli mieszkańcy w liczbie 672, potwierdzając swym podpisem świadomie sprzeciw wobec opracowywania zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Siersza-Misiury podjętego Uchwałą: Nr LIII/571/VI/2014 z dnia 25.07.2014 roku, zmienionej Uchwałą Nr VIII/79/VII/2015 z dnia 29.05.2015 roku, której celem jest umożliwienie poszerzenia eksploatacji piasku i lokalizacji zakładu górniczego w tym obszarze.

13. Należy bezwzględnie zaktualizować ocenę oddziaływania wydobycia piasku w latach 2015-2017 na ujęcie Lech, ponieważ od opracowań udostępnionych dla Studium, a szczególności „Oceny potencjalnego wpływu zamierzonej eksploatacji górniczej w rejonie Siersza – Misiury…”, już upłynęło ponad 2 lata, co przy prowadzonej tak intensywnie eksploatacji i wydobywaniu piasku z głębszych niż uwzględnianych w ocenie pokładów od strony ujęcia Lech, nie odzwierciedla stanu rzeczywistego. Publikowane dane przez RPWiK Chrzanów za rok 2015 i 2016 wskazują na wyraźnie zwiększający się udział GPW Katowice w puli ogólnej sprzedaży wody w stosunku do spadającego poboru wody z ujęć lokalnych, szczególnie widoczny w 2016 roku.

14. Prosimy odnieść się poważnie do stanowiska mieszkańców, ich wniosków oraz wiedzy społeczeństwa, a wnioski Rady potraktować jako odpowiedzialny głos w imieniu suwerena, a nie tylko dopełnienie wymogu administracyjnego, bowiem zapisy w Stadium rzutują na plany i decyzje na teraz i na przyszłość Sierszy, Gaja, Gaja Zacisze i całej Gminy Trzebina (…).

 

(RS)

Na zdjęciu Willa NOT w Sierszy, w której odbywają się posiedzenia Rady Osiedla Siersza.

drukuj

Pogoda w Trzebini

PZU Agent
Zamów reklamę 368x180

Ostatnie komentarze

Zamów reklamę 368x180

Waszym zdaniem

Jak oceniasz ofertę kulturalną Gminy Trzebinia?

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...
Zamów reklamę 368x180
Zamów reklamę 368x180
Zamów reklamę 368x180

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij